Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje stosunki prawne pomiędzy podmiotami występującymi we wzajemnych relacjach na równej pozycji. W innych gałęziach prawa występuje element podporządkowania jednego podmiotu w stosunku do drugiego, np. w prawie karnym czy administracyjnym. Prawo cywilne jest jednym z najszerzej funkcjonujących wymiarów składających się na różne sfery życia codziennego. Bardzo wiele osób i firm korzysta z pomocy prawników w obszarach dotyczących właśnie tej szerokiej sfery prawnej.

Jakich porad online mogą udzielić nasi prawnicy?

W zakres prawa ogólnego wchodzi między innymi:

 – część ogólna,

 – prawo rzeczowe,

 – prawo zobowiązań,

 – prawo spadkowe,

 – prawo rodzinne.

Pracujemy na podobnych zasadach jak kancelarie prawa cywilnego i zrzeszamy adwokatów specjalizujących się w tych dziedzinach. Kwestie związane z częścią ogólną prawa cywilnego pojawiają się często podczas podejmowania decyzji w rozmaitych sferach codziennego życia, mogą także towarzyszyć bieżącej działalności Twojej firmy.

Część ogólna prawa cywilnego jest związana ze wspólnymi zagadnieniami dla pozostałych działów prawa cywilnego, np. zdolności do czynności prawnych, ochrony dóbr osobistych, zasady przedawnienia roszczeń, ochrony dóbr osobistych.

Prawo rzeczowe jest związane z relacją osób do rzeczy, które są podstawowym przedmiotem własności. Określa ono zasady wykonywania prawa współwłasności, zasady funkcjonowania prawa użytkowania wieczystego, prawa użytkowania, hipoteki i zastawu. Dział ten dotyczy wszystkich praw na rzeczach ruchomych i nieruchomościach.

Prawo zobowiązań dotyczy zasad powstawania oraz wykonywania w rzeczywistości zobowiązań wynikających z umów. Przepisy regulujące prawa zobowiązań znajdują się w Kodeksie Cywilnym, trzeba pamiętać, że dodatkowe ustawy często zmieniają te zasady. Prawo zobowiązań zawiera regulacje dotyczące niewykonania lub wygaśnięcia obowiązków wynikających z umowy.

Prawo spadkowe określa sposób przechodzenia praw po śmierci, dotyczy zasad przyjmowania i odrzucania spadku oraz całej procedury nabywania praw po śmierci pracodawcy. Prawo spadkowe określa również przepisy dotyczące długów spadowych oraz kwestię zachowku, który jest często zawikłanym zagadnieniem dla osób uprawnionych do dziedziczenia spadku. Prawo w tym zakresie określa dziedziczenie ustawowe oraz dziedziczenie testamentowe.

Prawo rodzinne określa przepisy znajdujące się głównie w Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym. Są to kwestie majątkowe i niemajątkowe dotyczące stosunków rodzinnych. W zakres prawa rodzinnego wchodzą stosunki między dziećmi i rodzicami, a także małżonkami. Sposób zawarcia małżeństwa oraz jego rozwiązania, umowy regulujące wspólnotę majątkową małżeńską, a także przepisy dotyczące macierzyństwa, ojcostwa i władzy rodzicielskiej.

Jak znaleźć dobrego prawnika?

Nasi adwokaci specjalizują się w prawie cywilnym wyjątkowo perfekcyjnie. Są w stanie nie tylko klarownie wytłumaczyć ważne pojęcia, ale w sposób jasny i zrozumiały przyjrzeć się różnym stronom sprawy i zaproponować dobre i konkretne sposoby działania. Dobrzy prawnicy posługują się klarownym i przejrzystym językiem, aby umiejętnie wyjaśnić zawiłe kwestie prawnicze. Nasz serwis umożliwia prosty dostęp do usług prawniczych, co pozwala na rozwiązanie wielu problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem w kręgu norm społecznych.